โรงเรียนเทศบาล ๔ “รัฐประชานุเคราะห์” ได้รับอนุมัติเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๒๒ เป็นเงิน ๑,๑๑๕,๕๐๐
บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) จากกระ
ทรวงมหาดไทยเพื่อให้เทศบาลดำเนินการคือ

            ๑ . เป็นค่าปลูกสร้างอาคารเรียน อเนกประสงค์ ขนาด ๑๒x ๓๖
เมตร เป็นเงิน ๗๑๕,๕๐๐บาท ( เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

            ๒ . เป็นค่าถมดินในบริเวณที่จะก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล ๔ เนื้อ
ที่ ๑,๐๗๐ต. ร. ม. เป็นเงิน๔๐๐,๐๐๐บาท ( สี่แสนบาทถ้วน )

             เทศบาลเมืองสกลนครจึงขอตั้งโรงเรียนเทศบาล ๔ ขึ้นในที่ดิน
ของนายเต็ก ตีรสวัสดิชัย มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ต . ร. ว. ที่อุทิศให้แก่
เทศบาลเมืองสกลนครใกล้มูลนิธิเมตตาธรรมและหนองสนม เริ่มสร้างอาคาร
เรียนเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ. ศ. ๒๕๒๒ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
พ. ศ. ๒๕๒๓ รับมอบอาคารอเนกประสงค์

             วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๒๓ เทศบาลเมืองสกลนครได้
แต่งตั้งนางดวงตา นิมิตตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ๔ โรงเรียนเทศบาล 1“
เชิงชุมประชานุกูล “ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ ตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๒๓

             ปี ๒๕๒๓ มีนักเรียนชั้น ป. ๑ จำนวน ๒๗ คน ชาย ๑๓ คน
หญิง ๑๔ คน ครู ๓ คน ปี ๒๕๒๔ นายเต็ก ตีรสวัสดิชัยเห็นว่านักเรียน
ไม่มีห้องเรียนเป็นสัดส่วน จึงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว
๔ ห้องเรียน ให้ชื่อว่าอาคารตีรสวัสดิชัยมอบให้เทศบาลเมืองสกลนคร

 
 

 

      ปี ๒๕๒๗ ได้รับเงินอุดหนุนประมาณ
๓ ล้านเศษ เป็นค่าก่อสร้างอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ขนาด ๙.๕๐ X ๓๖ เมตร สร้างเสร็จ
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๘ ให้ชื่อว่า
“ อาคารรัฐอุปถัมภ์ ” นักเรียนขึ้นไปเรียน
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘

 

             ปี ๒๕๒๙ เทศบาลเมืองสกลนครแต่งตั้งให้นายวิโรจน์
แก้วคำแจ้ง ดำรงตำแหน่งรักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ๔
โรงเรียนเทศบาล ๔“ รัฐประชานุเคราะห์ “

             ปี ๒๕๓๐ ได้รับเงินอุดหนุนสร้างห้องน้ำห้องส้วม ๑ หลัง
ขนาด ๕.๐๐ X ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ห้อง ปลูกสร้างอาคารตรีสวัสดิชัย และสร้างหอกระจายข่าวโรงเรียน ๑๐ เมตร

             ปี ๒๕๓๑ ได้รับเงินจากเทศบาลขุดสระสร้างศาลากลางน้ำ
ทำคันคูถนนรอบบริเวณสระ เพื่อถมที่ดินให้เป็นสนามหน้าอาคารรัฐอุปถัมภ์ ๑ และได้รับบริจาคจากประชาชนชาวคุ้ม

             ปี ๒๕๓๒ ได้ทำเสาธงใหญ่หน้าอาคารเรียนรัฐอุปถัมภ์ ๑ ได้รับเงินสนับสนุนจากชาวคุ้มและเงินกำไรจากการขายอาหารงานบอล
ูกเสือชาวบ้านเขตเทศบาล

             ปี ๒๕๓๓ – ๒๕๓๖ นายวิโรจน์ แก้วคำแจ้ง ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่ ๖

             ปี ๒๕๓๖ นายธวัช พรหมดี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ ๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖

             ปี ๒๕๓๙ นายวิโรจน์ แก้วคำแจ้ง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ
่ระดับ ๗ ถึงปี พ. ศ. ๒๕๔๒

             ปี ๒๕๔๓ นายอัฐพร มีศรี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ ๖
ถึงปี ๒๕๔๖

             ปี ๒๕๔๖ นางสาววันเพ็ญ วงศ์กาฬสินธุ์ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

             ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ นางสาววันเพ็ญ วงศ์กาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ถึงปี ๒๕๔๗

             ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ นางสาววันเพ็ญ วงศ์กาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

             ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ นางสาววันเพ็ญ วงศ์กาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษจนถึงปี ๒๕๕๕

             ปี ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั่วด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก พร้อมประตูเหล็กด้านหลังโรงเรียนเทศบาล ๔ “ รัฐประชานุเคราะห์”

 

        ปี๒๕๕๒ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน    ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน
   ใต้ถุนโล่ง

        ปี ๒๕๕๒ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้าง
   ถนนคอนกรีตทางทิศตะวันออกและสร้าง
   ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร

 

             ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นางประเทือง พรหมสาขา ณ สกลนคร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
ภาพโรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์" ในปัจจุบัน