ลำดับผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"

 
ลำดับที่ ๑ นางดวงตา นิมิต
  ตำแหน่งครูใหญ่ ๔     วันที่ ๑ พฤษภาคม พ . ศ . ๒๕๒๓

ลำดับที่ ๒ นายวิโรจน์ แก้วคำแจ้ง

  ตำแหน่งรักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ๔ ปี ๒๕๒๙

ลำดับที่ ๓ นายวิโรจน์ แก้วคำแจ้ง

  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ๖    ปี ๒๕๓๓ – ๒๕๓๖
ลำดับที่ ๔ นายธวัช พรหมดี
  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ ๖ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖

ลำดับที่ ๕ นายวิโรจน์ แก้วคำแจ้ง

  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ ๗ ปี ๒๕๓๙ ถึงปี พ . ศ . ๒๕๔๒

ลำดับที่ ๖ นายอัฐพร มีศรี

  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ ๖ ปี ๒๕๔๓ ถึงปี ๒๕๔๖
ลำดับที่ ๗ นางสาววันเพ็ญ วงศ์กาฬสินธุ์
  อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปี ๒๕๔๖

ลำดับที่ ๘ นางสาววันเพ็ญ วงศ์กาฬสินธุ์

  ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ถึงปี ๒๕๔๗
ลำดับที่ ๙ นางสาววันเพ็ญ วงศ์กาฬสินธุ์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙            ถึงปี ๒๕๕๕
ลำดับที่ ๑๐นางประเทือง พรหมสาขา ณ สกลนคร
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
           ถึง ปัจจุบัน