ระบบประกันภายใน
**ประกาศฯมาตรฐานประกัน
**มาตรฐานระดับปฐมวัย
**มาตรฐานระดับประถมฯ
**หลักเกณฑ์ประกันฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารสนเทศโรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****รายงานการประเมินตนเอง ((Self Assessment Report : SAR) ปี 2560
*****รายงานการประเมินตนเอง ((Self Assessment Report : SAR) ปี 2559

*****รายงานการประเมินตนเอง ((Self Assessment Report : SAR) ปี 2558

*****รายงานการประเมินตนเอง ((Self Assessment Report : SAR) ปี 2557
รายงานประจำเดือน ปีการศึกษา 2560
รายงานประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายงานประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2560
รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานประจำเดือน ปีการศึกษา 2559
  รายงานประจำเดือน เมษายน 2560
  รายงานประจำเดือน มีนาคม 2560
  รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  รายงานประจำเดือน มกราคม 2560
  รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2559
  รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
  รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2559
  รายงานประจำเดือน กันยายน 2559
  รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2559
  รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2559
  รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2559
รายงานประจำเดือน ปีการศึกษา 2558
รายงานประจำเดือน เมษายน 2559
รายงานประจำเดือน มีนาคม 2559
รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
รายงานประจำเดือน มกราคม 2559
รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2558
รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2558
รายงานประจำเดือน กันยายน 2558
รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2558
รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2558
รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2558

รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2558
รายงานประจำเดือน ปีการศึกษา 2557
รายงานประจำเดือน เมษายน 2558
รายงานประจำเดือน มีนาคม 2558
รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
รายงานประจำเดือน มกราคม 2558
รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2557
รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2557
รายงานประจำเดือน กันยายน 2557
รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2557
รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2557
รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2557
รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2557
รายงานประจำเดือน ปีการศึกษา 2556
  รายงานประำจำเดือน เมษายน 2557
  รายงานประจำเดือน มีนาคม 2557
  รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
  รายงานประจำเดือน มกราคม 2557
  รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2556
  รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
  รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2556
  รายงานประจำเดือน กันยายน 2556
  รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2556
  รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2556
  รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2556
  รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2556