ห้องคอมพิวเตอร์เป็นห้องที่นักเรียนและคุณครูใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล
ต่าง ๆโดยเปิดใช้ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนโดยได้ให้นักเรียน ได้ใช้
บริการเพิ่มเติม   ในช่วงเวลา 11.30 – 12.20 น.   และ 15.30 – 16.30 น.
เป็นประจำทุกวันซึ่งแต่ละวันมีนักเรียนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

      โรงเพาะเห็ด แหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเพื่อให้ได้
้ผลผลิตที่สามารถนำมาจำหน่าย   รวมถึงให้นักเรียนได้บริโภคประกอบอาหาร
กลางวัน เป็นการปลูกเห็ดขอนขาวที่เพาะง่าย และได้ผลผลิตที่ดีนักเรียนทุกคน
ได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนของการเพาะเห็ด

         บ่อเลี้ยงกบเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เห็นผลชัดเจนเนื่องจากนักเรียนได้ลงมือ
เลี้ยงกบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการจำหน่ายกบให้กับชุมชน และผู้คน
ที่สนใจซื้อ ซึ่งโรงเรียนขายในราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยได้รับความสนใจจาก
ชุมชนเป็นอย่างมาก

      บ่อเลี้ยงปลา เป็นบ่อเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ซึ่งเลี้ยงปลาดุกที่เลี้ยงง่าย
นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเลี้ยงปลาดุก    ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน
สุดท้ายคือการจำหน่ายรวมทั้งการดูแลมอบหมายให้ดูแลเรื่องการให้อาหาร
การเลี้ยงปลาทำให้เกิดความภาคภูมิใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
และปรับปรุงใช้้เป็นอาชีพในอนาคตได้ต่อไป

     เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๔“รัฐประชานุเคราะห์”เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่
่ ข้อมูลต่าง   ๆ ของโรงเรียน   โดยมีข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทั้งหมด
เผยแพร่ให้นักเรียน และบุคคลทั่วไปได้เข้ามาสืบค้น และทราบความเป็นมา
เป็นไปของโรงเรียน    ซึ่งมีการอัพเดจเป็นประจำและเป็นปัจจุบัน   เว็บไซต์
ของโรงเรียนมีชื่อ URL คือ www.tb4.ac.th  สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตลอด
24 ชั่วโมง

        เฟสบุค โรงเรียนเทศบาล ๔ “รัฐประชานุเคราะห์” เป็นแหล่งเรียนรู้
อีกหนึ่งแหล่ง ที่ให้นักเรียน ผู้สนใจเข้าไปเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างโรงเรียนกับผู้คนทั่วไป ซึ่งภายในเฟสบุ๊ก ก็เผยแพร่ผลงาน รูปภาพ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้สาธารณะได้รับรู้

 ทางโรงเรียนเทศบาล ๔ “รัฐประชานุเคราะห์” ได้จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
ไว้หลายจุด บริเวณโรงเรียน   ตั้งแต่ด้านหน้าโรงเรียน   ทางเดินเข้าโรงเรียน
รอบ ๆ ตึก รวมทั้งบริเวณหน้าห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับนักเรียน   และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชน
ได้รับรู้

       ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลและให้นักเรียนได้พักผ่อน
เล่นเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เหมาะสมตามวัย

      ศูนย์ออกกำลังกาย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีเครื่องออกกำลังกายให้นักเรียน
ได้ออกกำลังกาย    รวมทั้งมีป้ายบอกวิธีที่ถูกต้องในการออกกำลังกายกับ
เครื่องเล่นต่าง ๆ

   ศูนย์การเรียนรู้อนุบาล เป็นศูนย์สำหรับเด็กอนุบาลได้เรียนรู้ร่วมกับสื่อต่าง ๆ
ที่ครูสร้างขึ้นและที่ได้จากงบประมาณจัดสรรจากแหล่งต่าง ๆ

      ห้องโสตทัศนศึกษา ใช้เป็นห้องสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ รวมทั้งเป็นห้อง สำหรับ
ทำกิจกรรม Body Scan

    ห้องสมุด ใช้เป็นที่สำหรับอ่านหนังสือ และค้นคว้าของนักเรียนโดยหนังสือ
ได้จัดเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นคว้า

     ใช้พื้นที่บริเวณห้องประชุมและโรงอาหารให้นักเรียนได้อ่านหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมจากบทเรียนในเวลาพักเที่ยงและหลังเลิกเรียน    รวมทั้งเวลาว่าง
และยังมีอุปกรณ์การเล่นต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์

          แหล่งเรียนรู้บ่อเลี้ยงปลาสวยงาม เป็นแปล่งเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียน
ได้เรียนรูู้่้ระบบนิเวศน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการตกแต่งบ่อ
ให้สวยงามเข้ากับกลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี